Dzis jest 25.05.2020, imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny
advert 1
advert 2
advert 3
Spotkania z rodzicami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 02 września 2015 07:51

INFORMACJA !!!!!!!


Realizując zadania zawarte w Statucie Zespołu Szkół
Dyrekcja Zespołu Szkół w Ropczycach informuje wszystkich nauczycieli i uczniów,
że: w dniach 08,09 (wtorek, środa) września 2015 roku odbywać się będą:

Spotkania z Rodzicami Uczniów wszystkich klas, dotyczące między innymi:

  • organizacji pracy w roku szkolnym 2015/2016,
  • programu wychowawczego i programu profilaktyki,
  • informacji o wymaganiach w zakresie edukacji oraz kultury zachowania
  • wzmocnienia roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.


Uwaga! Przed spotkaniami w salach lekcyjnych Rodzice Uczniów Klas Pierwszych spotkają się w sali 006 z dyrekcją szkoły i wychowawcami.


zobacz harmonogram spotkań


W trakcie spotkań Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać Rodziców z :

  • Prawami i obowiązkami uczniów (z potwierdzeniem podpisem przez rodzica)
  • Projektem Planu pracy wychowawcy.
  • Regulaminem oceniania , klasyfikowania oraz Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania ,
  • Potrzebą współpracy Rodziców ze szkołą dla osiągnięcia przyjętych standardów jakości pracy, w zakresie między innymi : rozwoju ucznia, klimatu szkoły, promowania szkoły w środowisku lokalnym, polepszenia warunków materialnych , wyposażenia szkoły w pomoce i sprzęt dydaktyczny.
  • Realizacji rozporządzenia dotyczącego „ Wychowania do życia w rodzinie „ (Dz. U. Nr 67 poz. 756 , Nr 79 poz. 845 z 2001 r.) i dalej z dnia 19 sierpnia 2009 ( Dz. U nr 131 poz. 1079 z 2009 r.) (Ewentualne oświadczenia rodziców klas pierwszych i drugich , czyli uczniów niepełnoletnich o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie).
  • Innymi problemami dotyczącymi np. stroju, identyfikatorów, używania komórek, wyboru „trójki klasowej”, ubezpieczenia uczniów, wyboru 1 przedstawiciela Rodziców do Rady Rodziców zgodnie z poniższymi zasadami:

1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
2. W skład rad rodziców wchodzą:
1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.


Wychowawca klasy uzgadnia z Rodzicami terminy dalszych wspólnych spotkań w ciągu roku szkolnego i ich częstotliwości.


Nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach 
z Rodzicami, celem poinformowania ich o wymaganiach edukacyjnych
wynika-
jących z realizowanej przez nich podstawy programowej kształcenia ogólnego
i zawodowego oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.


Ze spotkania należy sporządzić protokół potwierdzony przez rodziców z „trójki klasowej”
i zachować w dokumentacji wychowawcy klasowego.


W sekretariacie do spraw uczniowskich proszę podać dane Rodzica do Rady Rodziców.

Poprawiony: środa, 02 września 2015 10:02
 

Dzisiaj mamy:


poniedziałek
maja 2020
25

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Zdjęcia z galerii