Dzis jest 18.06.2019, imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
advert 1
advert 2
advert 3
Spotkanie z Rodzicami - wrzesień 2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 września 2017 19:04

Ropczyce 01.09.2017

INFORMACJA !!!!!!!

Realizując zadania zawarte w Statucie Zespołu Szkół
Dyrekcja Zespołu Szkół w Ropczycach informuje wszystkich nauczycieli
i uczniów, że: w dniach  07, 08 września 2017  roku odbywać się będą:


Spotkania z Rodzicami Uczniów wszystkich klas, dotyczące między innymi:

 • organizacji pracy w roku szkolnym 2017/2018,
 • programu wychowawczego i programu profilaktyki,
 • informacji o wymaganiach w zakresie edukacji oraz kultury zachowania
 • wzmocnienia roli rodziców w planowaniu i realizacji zadań statutowych szkoły.


Uwaga!  Przed spotkaniami w salach lekcyjnych Rodzice Uczniów Klas Pierwszych spotkają się w sali 006 z dyrekcją szkoły i wychowawcami.


W trakcie spotkań Wychowawcy klas mają obowiązek zapoznać Rodziców z:

 • Prawami i obowiązkami uczniów (z potwierdzeniem podpisem przez rodzica)
 • Projektem Planu pracy wychowawcy.
 • Regulaminem oceniania, klasyfikowania, oraz zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania,
 • Potrzebą współpracy Rodziców ze szkołą dla osiągnięcia przyjętych standardów jakości pracy, w zakresie między innymi: rozwoju ucznia, klimatu szkoły, promowania szkoły w środowisku lokalnym, polepszenia warunków materialnych, wyposażenia szkoły w pomoce i sprzęt dydaktyczny.
 • Realizacji rozporządzenia dotyczącego „Wychowania do życia w rodzinie„ (Dz. U. Nr 67 poz. 756, Nr 79 poz. 845 z 2001 r.) i dalej z dnia 19 sierpnia 2009 (Dz. U nr 131 poz. 1079 z 2009 r.) (Ewentualne oświadczenia rodziców klas pierwszych  i drugich, czyli uczniów niepełnoletnich o rezygnacji z zajęć wychowania do życia w rodzinie).
 • Innymi problemami dotyczącymi np. stroju, identyfikatorów, wyboru „trójki klasowej”, ubezpieczenia uczniów, wyboru 1 przedstawiciela Rodziców do Rady Rodziców zgodnie z poniższymi zasadami:
 1. W szkołach i placówkach, z zastrzeżeniem ust. 6, działają rady rodziców, które reprezentują ogół rodziców uczniów.
 2. W skład rad rodziców wchodzą:
 3. w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;
  1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.


Wychowawca klasy uzgadnia z Rodzicami terminy dalszych wspólnych spotkań w ciągu roku szkolnego i ich częstotliwości.


Nauczyciele uczący w danej klasie mają obowiązek uczestniczyć w spotkaniach z Rodzicami, celem poinformowania ich o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Ze spotkania należy sporządzić protokół potwierdzony przez rodziców z „trójki klasowej” i zachować w dokumentacji wychowawcy klasowego. W sekretariacie proszę podać dane Rodzica do Rady Rodziców.


zobacz harmonogram spotkań

Poprawiony: piątek, 01 września 2017 19:31
 

Dzisiaj mamy:


wtorek
czerwca 2019
18

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Zdjęcia z galerii