Dzis jest 18.06.2019, imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
advert 1
advert 2
advert 3
Szkoła Branżowa I Stopnia PDF Drukuj Email
czwartek, 07 lutego 2013 00:00

 

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA


Podbudowę programową szkoły branżowej I stopnia stanowi gimnazjum. Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa
3 lata. Szkoła Branżowa I Stopnia przygotowuje uczniów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, umożliwiającego uzyskanie dyplomu w wybranym zawodzie.

 
Absolwenci, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe otrzymują EUROPASS - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. W danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do niego taki sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie dodatkowo umieszcza się numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza. Suplement jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Europass stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy.
 
Absolwenci szkoły branżowej I stopnia mogą kontynuować naukę w liceach i technikach uzupełniających w celu zdobycia wykształcenia średniego ogólnego umożliwiającego zdanie egzaminu maturalnego.


Mechanik Pojazdów Samochodowych
Piekarz
Sprzedawca
Kucharz
Operator Obrabiarek Skrawajacych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH


Ogólna charakterystyka zawodu:


Mechanik pojazdów samochodowych zajmuje się:


  • wykonywaniem operacji monterskich i czynności kontrolno-odbiorczych w procesie wytwarzania pojazdów samochodowych,
  • przyjmowaniem pojazdów i zespołów do naprawy oraz sporządzania protokołów przyjęcia,
  • usuwaniem usterek w zespołach i układach pojazdów,
  • przeprowadzaniem konserwacji i zabezpieczeń antykorozyjnych podwozia i nadwozia pojazdu,
  • dokonywaniem wymian płynów eksploatacyjnych pojazdu,
  • wykonywaniem operacji demontażowych, montażowych i regulacyjnych pojazdu oraz jego zespołów,
  • wykonywaniem operacji mycia oraz części i zespołów,
  • dokonywaniem weryfikacji i napraw części oraz zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych,
  • wykonywaniem rozliczeń kosztów usług obsługowo-naprawczych.

Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

Mechanik pojazdów samochodowych powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • zainteresowania techniczne,
  • koordynacja zmysłowo – ruchowa,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • podzielność uwagi,
  • szybka orientacja i spostrzegawczość,
  • koncentracja uwagi,
  • odporność na warunki środowiska pracy.
  • odporność na zapachy i smary,
  • sprawność i wytrzymałość fizyczna,
  • systematyczność i dokładność.

Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


 • Technologia i podstawy konstrukcji maszyn
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzenie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Pracownia podstaw konstrukcji maszyn
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia samochodowa - Zajęcia praktyczne

 
Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy dla mechanika pojazdów samochodowych są:


  • warsztaty i serwisy samochodowe,
  • stacje kontroli pojazdów,
  • firmy transportowe posiadające własny serwis itp.
  • zakłady rzemieślnicze mechaniki samochodowej,
  • komórki służby technicznej odpowiedzialne za eksploatację pojazdów mechanicznych,
  • własna firma usługowa - naprawa pojazdów samochodowych. PIEKARZ

Ogólna charakterystyka zawodu:

Piekarz zajmuje się:


  • dobieraniem i przygotowywaniem surowców do produkcji;
  • ustalaniem metod i parametrów prowadzenia procesów technologicznych na podstawie wyników badań jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych odpowiednio do istniejących warunków techniczno-organizacyjnych zakładu piekarskiego;
  • wybieraniem i zestawianiem w ciąg produkcyjny oraz obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • sporządzaniem półproduktów;
  • dzieleniem i formowaniem rożnych wyrobów piekarskich;
  • przygotowywaniem do wypieku uformowanych kęsów ciasta;
  • wypiekaniem pieczywa w rożnych asortymentach;
  • sortowaniem, brakowaniem, pakowaniem, magazynowaniem i przygotowywaniem pieczywa do wysyłki;
  • oceną jakości surowców, półproduktów i wyrobów gotowych metodą organoleptyczną;
  • rozliczaniem produkcji piekarskiej.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:


Piekarz powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • dobry stan zdrowia;
  • sprawność i wytrzymałość fizyczna;
  • zdolności manualne;
  • zainteresowanie produkcją piekarską;
  • poczucie odpowiedzialności;
  • spostrzegawczość i podzielność uwagi;
  • systematyczność i dokładność.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


  • wyposażenie techniczne piekarni,
  • produkcja piekarska,
  • przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej,
  • zajęcia praktyczne.


Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy dla piekarza są:


  • piekarnie,
  • zakłady cukiernicze wytwarzające ciasta, wyroby czekoladowe, lody, cukierki,
  • kawiarnie,
  • działy cukiernicze w obiektach hotelarskich,
  • własna działalność gospodarcza,
  • zakłady rzemieślnicze, zmechanizowane i przemysłowe,
  • zakłady gastronomiczne,
  • sklepy.


 
 SPRZEDAWCA

Ogólna charakterystyka zawodu:


Sprzedawca zajmuje się:


  • składaniem zamówień i przyjmowaniem dostaw,
  • przygotowywaniem towarów do sprzedaży,
  • eksponowaniem towarów,
  • prowadzeniem sprzedaży towarów,
  • prowadzeniem dokumentacji i rozliczeń związanych z obrotem towarowym,
  • dokonywaniem rozliczeń finansowo – księgowych,
  • prowadzeniem promocji – mix,
  • przyjmowaniem i rozpatrywaniem reklamacji.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Sprzedawca  powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • dobra sprawność ruchowa i wytrzymałość fizyczna, która umożliwia pracę w pozycji stojącej i w ciągłym ruchu,
  • dobra prezencja,
  • spokojny głos i wyraźny sposób mówienia,
  • spostrzegawczość i dobra pamięć,
  • akceptowanie usługowego charakteru pracy oraz chęć służenia pomocą nabywcy,
  • komunikatywność – umiejętność łatwego i szybkiego dostosowania się do różnych typów psychologicznych ludzi,
  • kultura osobista,
  • poczucie obowiązku i odpowiedzialności,
  • uczciwość,
  • obowiązkowość,
  • poczucie estetyki,
  • zrównoważenie emocjonalne,
  • umiejętność pracy w zespole.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


  • towaroznawstwo,
  • organizacja sprzedaży,
  • sprzedaż towarów,
  • podstawy działalności handlowej,
  • zajęcia praktyczne.


Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy dla sprzedawcy są:


  • hurtownie,
  • punkty sprzedaży detalicznej,
  • miejsca sprzedaży akwizycyjnej,
  • własna działalność gospodarcza.


 KUCHARZ

Ogólna charakterystyka zawodu:

Kucharz zajmuje się:

  • sporządzaniem typowych potraw i napojów,
  • przygotowywaniem półproduktów podstawowych potraw, napojów i innych wyrobów kulinarnych,
  • przeprowadzaniem obróbki cieplnej półproduktów potraw i napojów oraz ich bezpośredniej sprzedaży w placówkach gastronomicznych,
  • przechowywaniem i magazynowaniem surowców, półproduktów i produktów kulinarnych.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Kucharz powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • dobry stan zdrowia,
  • zainteresowanie zawodem,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • życzliwość,
  • uprzejmość,
  • uczciwość.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


  • organizacja, bezpieczeństwo i higiena pracy
  • podstawy żywienia człowieka
  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
  • wyposażenie techniczne
  • podstawy rachunkowości gastronomicznej
  • zajęcia praktyczne


Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy dla kucharzy są:


  • bary szybkiej obsługi,
  • punkty małej gastronomii,
  • szpitale,
  • szkoły,
  • przedszkola,
  • internaty,
  • stołówki prowadzone przez zakłady pracy.
  • restauracje,
  • kawiarnie,
  • hotelowe zakłady gastronomiczne,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją wyrobów i półproduktów spożywczych.


OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

Ogólna charakterystyka zawodu:

Operator obrabiarek skrawających zajmuje się:


  • przygotowywaniem obrabiarek skrawających ogólnego przeznaczenia do planowanej obróbki,
  • wykonywaniem obróbki na obrabiarkach ogólnego przeznaczenia,
  • przygotowywaniem obrabiarki CNC do planowanej obróbki,
  • przygotowywaniem obrabiarki CNC do realizacji programu obróbki,
  • przeprowadzaniem programu obróbki na obrabiarkach CNC,
  • wykonywaniem konserwacji obrabiarek skrawających do metalu,
  • przeprowadzaniem kontroli jakości wyrobów wykonanych w procesach obróbki.


Wymagania psychofizyczne właściwe dla zawodu:

 
Operator obrabiarek skrawających powinien się odznaczać następującymi cechami:


  • zainteresowania techniczne,
  • wysoki poziom spostrzegawczości,
  • zdolność koncentracji uwagi,
  • zrównoważenie,
  • wyobraźnia przestrzenna,
  • zamiłowanie do dokładnej pracy,
  • koordynacja zmysłowo - ruchowa.


Przedmioty zawodowe w całym cyklu kształcenia:


  • rysunek techniczny,
  • technologia ogólna,
  • podstawy maszynoznawstwa i automatyki,
  • technologia obróbki skrawaniem i obrabiarki,
  • pracownia technik komputerowych i programowania obrabiarek sterowanych CNC,
  • zajęcia praktyczne,
  • specjalizacja


Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy dla operatora obrabiarek skrawających są:


  • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące obróbkę skrawaniem, zajmujące się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników,
  • zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.


Opracowanie: Diana Dumara, Renata Dumara


Poprawiony: środa, 28 lutego 2018 14:19