Dzis jest 18.06.2019, imieniny Elżbiety, Marka, Pauli
advert 1
advert 2
advert 3
Zasady Rekrutacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 18 lutego 2013 00:00

 

Zasady rekrutacji

 

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskanych w wyniku rekrutacji wynosi 200.
 2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę następujące wyniki:
  1. 100 punktów – za egzamin gimnazjalny
  2. 100 punktów – za oceny z j. polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia
 3. Punkty za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:
  1. wyniki przedstawione w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2.
 4.  Przy obliczaniu ilości punktów za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyjmuje się zasadę:


Ocena

Ilość punktów

celujący

18 punków

bardzo dobry

17 punktów

dobry

14 punktów

dostateczny

8 punktów

dopuszczający

2 punkty

 

 

 1. Punkty za oceny z j. polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz inne osiągnięcia (maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania) ustala się w następujący sposób:
  1. 72 punkty – z przeliczenia ocen z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia gimnazjum (do 18 punktów z każdego przedmiotu w przypadku oceny celującej )
  2. 7 punktów – za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
  3. 3 punkty – za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, szczególnie w formie wolontariatu.
  4. do 18 punktów – za szczególne osiągnięcia w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum w szczególności:
 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
  1. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 2. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym  lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
  1. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  2. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
  3. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
 3. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
  6. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 4. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim,
  1. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
  2. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  3. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
  4. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
  5. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
  6. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
 5. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione pod literami  a) – d), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora    oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
  1. międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
  2. krajowym - przyznaje się 3 punkty,
  3. wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
  4. powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 1. Dla kandydatów, którzy zostali zwolnieni z części lub całości egzaminu gimnazjalnego liczbę punktów za ten egzamin ustala się przeliczając na punkty oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum w sposób następujący:
  1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty;
  2. historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

  1.  biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się po 20 punktów,
   2. bardzo dobrym - przyznaje się po 18 punktów,
   3. dobrym - przyznaje się po 13 punktów,
   4. dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów,
   5. dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

  1. języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się 20 punktów,
   2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów,
   3. dobrym - przyznaje się 13 punkty,
   4. dostatecznym - przyznaje się 8 punkty,
   5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.
  2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
  3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
   1. celującym - przyznaje się 20 punktów;
   2. bardzo dobrym - przyznaje się 18 punktów;
   3. dobrym - przyznaje się 13 punkty;
   4. dostatecznym - przyznaje się 8 punkty;
   5. dopuszczającym - przyznaje się 2 punktu.
 1. O przyjęciu kandydata do szkoły decyduje suma uzyskanych przez niego punktów.
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są niezależnie od ustalonych szczegółowych kryteriów przyjęć.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez kandydatów, w pierwszej kolejności  przyjmuje się tych z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowi, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.Termin składania podań: 7.05 – 11.06.2018 r.
Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
39-100 Ropczyce ul. Mickiewicza 14
tel. (0-17) 22 18 270; (0-17) 22 18 447
fax. (0-17) 22 18 447
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.zsropczyce.edu.pl

Poprawiony: środa, 28 lutego 2018 14:20