Dzis jest 10.04.2021, imieniny Borysławy, makarego, Michała
advert 1
advert 2
advert 3
Informator PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 01 marca 2012 10:21

GIMNAZJALISTO!


Wkrótce musisz podjąć bardzo ważną decyzję dotyczącą wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.


PAMIĘTAJ!


Planowanie kariery edukacyjno - zawodowej to trudne, ale opłacalne zadanie,


 • wymaga sporo wysiłku i czasu,
 • procentuje w przyszłości,
 • to twój indywidualny projekt kariery


.„Aby zbudować dom, trzeba sporządzić plany. Budowanie życia tym bardziej ich wymaga.” /Zig Ziglar/.


Dlatego skorzystaj z naszego informatora, który udzieli Ci niezbędnych wskazówek
i porad przydatnych do wyboru zawodu i szkoły.

 
MENU – strefa gimnazjalisty

 

Jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze szkoły?

Oferta Zespołu Szkół im. Ks.  dra J. Zwierza

Rynek pracy w perspektywie – nowe zawody

Wskazówki na przyszłość

Zawody łączące się z nauczanymi przedmiotami

Bursa szkolna

Wypowiedzi absolwentów


Zanim dokonasz wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, musisz:

 

 1. Poznać siebie, czyli rozpoznać swoje zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności, temperament, cechy charakteru, mocne i słabe strony.
 2. Określić swoje predyspozycje zawodowe w kierunku wykonywanego zawodu.
 3. Poznać wiedzę o interesujących Cię zawodach - wymagania zawodu, jego specyfikę, możliwości kształcenia w danym zawodzie.
 4. Zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych – progi punktowe, profile klas, baza dydaktyczna, dni otwarte, informatory.
 5. Poznać aktualny rynek pracy - poszukiwane zawody, firmy poszukujące pracowników, wymagania pracodawców.
 6. Poznać zawody przyszłości.
 7. Dokonać konfrontacji wyników nauczania z wymaganiami szkół ponadgimnazjalnych – samoocena swoich możliwości.
 8. Nakreślić plan działania z uwzględnieniem celów życiowych. Spełniaj swoje marzenia poprzez konsekwentne realizowanie zamierzonych celów, które muszą być realne, wykonalne.


W odpowiedzi  na te i inne pytania chętnie pomogą Ci doradcy zawodowi, którzy pełnią dyżury doradcze w Zespole Szkół w Ropczycach:


Urszula Mita – poniedziałek - sala 209a godz. 11:00 - 12:20

Anita Bieniasz - poniedziałek - sala 209 a godz. 12:20-13:10

Tomasz Wojnarowski - środa – sala 117  godz. 8:00 - 8:45

Mariusz Konieczny - czwartek - sala 116  godz 12:20- 13:10


Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu zarezerwowania terminu spotkania .


tel 696 079 201


Możliwe są również inne godziny konsultacji.
Możesz również umówić się z nimi  na rozmowy indywidualne oraz grupowe.
Doradca zawodowy chętnie odwiedzi Waszą szkołę, aby np. podczas lekcji wychowawczej przybliżyć Wam zagadnienia związane z wyborem kierunku kształcenia.


Jeśli chcesz Ty lub Twoja klasa wziąć udział w takich zajęciach,
zadzwoń pod numer 696 07 92 01.Zespół Szkół im. ks. dra J. Zwierza oferuje Ci kontynuowanie nauki w zawodach:


TECHNIKA


Na obecnym rynku pracy technicy i wykwalifikowani robotnicy to  najbardziej poszukiwani fachowcy.
Nauka trwa 4 lata - zdobywasz wykształcenie średnie oraz kwalifikacje   zawodowe
w wybranym zawodzie potwierdzone dyplomem . Dyplom możesz odebrać
z suplementem EUROPASS w języku angielskim, który poświadcza twoje umiejętności, kompetencje zawodowe w sposób czytelny na europejskim rynku pracy.

Możesz podjąć pracę w wyuczonym zawodzie, ale również kontynuować naukę w szkole policealnej, a po zdaniu egzaminu maturalnego, na studiach wyższych.
Z danych Biura Edukacji wynika, że w Warszawie rośnie zainteresowanie uczniów nauką w szkołach zawodowych. W roku szkolnym 2006/2007 do pierwszych klas techników przyjęto 3473 uczniów, a w 2011/2012 – już 4783. Co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej chodzi do szkoły zawodowej. Z szacunkowych danych urzędu miejskiego wynika, że ok. 70 procent absolwentów po ukończeniu szkoły idzie do pracy, pozostali idą na studia.


TECHNIK HOTELARSTWA

Hotelarstwo to przyszłościowa branża, szczególnie na terenie naszego województwa, które posiada wiele walorów turystyczno – krajoznawczych, gdzie przybywają co roku rzesze turystów. W trakcie kształcenia w naszej szkole uczeń odbywa dwumiesięczne praktyki w prestiżowych hotelach, gdzie ma okazję zapoznać się z organizacją pracy
w tego typu obiektach i poznać ich funkcjonowanie. W szkole znajduje się także  symulacyjna recepcja, przy której uczniowie mogą odgrywać scenki sytuacyjne
i poznawać zasady obsługi różnych typów gości i grup turystycznych. Ważną rolę na tym kierunku kształcenia odgrywają języki obce: angielski (zawodowy i ogólny) oraz niemiecki. Absolwent technikum hotelarskiego potrafi stosować podstawowe zasady gospodarki rynkowej, korzystać z przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego, stosować zasady i instrumenty marketingu w działalności hotelarskiej, fachowo i kompleksowo obsługiwać gościa hotelowego, posługując się technikami pracy na stanowiskach w różnych rodzajach i kategoriach bazy hotelowej, posługiwać się biegle językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego. Absolwenci mogą być zatrudnieni we wszelkiego rodzaju zakładach hotelarskich (hotele, motele, pensjonaty, hostele, schroniska itp.)  oraz w administracji samorządowej na stanowiskach wymagających wiedzy w zakresie hotelarstwa. Po uzyskaniu niezbędnego doświadczenia zawodowego, mogą również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą.


TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

W trakcie całego cyklu kształcenia w zawodzie technik obsługi ruchu turystycznego rozwijane są następujące umiejętności: poprawne wysławianie się i prowadzenie rozmowy oraz nawiązywanie kontaktów, samodzielność, pracowitość, dokładność, refleks, podzielność uwagi, poczucie estetyki, zamiłowanie do ładu i porządku, opiekuńczość i życzliwość, zmysł organizacyjny, wysoki stopień zdyscyplinowania. Absolwent potrafi  m.in. organizować i wyposażać stanowisko pracy, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i marketingu, określać procedury związane
z działalnością biura podróży, posługiwać się urządzeniami technicznymi w pracy biurowej, organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe
i indywidualne, własne i zlecone, kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych, udzielać informacji turystycznej. Absolwenci mogą być zatrudnieni
w biurach podróży, agencjach turystycznych, punktach informacji turystycznej  lub mogą otworzyć własną działalność gospodarczą.


TECHNIK HANDLOWIEC

Celem kształcenia na tym kierunku jest zdobycie wiedzy, niezbędnych umiejętności
i postaw przyszłego handlowca. Szkoła wykształci w potencjalnym absolwencie orientację marketingową, nauczy posługiwania się narzędziami marketingowymi, korzystania ze zdobyczy technik komputerowych, zapozna z zasadami nowoczesnej rachunkowości, nauczy zasad prawa oraz współpracy z kontrahentami zagranicznymi.

Absolwenci będą posiadać umiejętności w zakresie m. in. posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi, interpretowania ogólnych praw ekonomicznych, korzystania ze źródeł prawa, wyszukiwania potrzebnych przepisów prawnych, interpretacji oraz rozwiązywania prostych problemów prawnych, uruchomienia i organizowania działalności placówki, firmy handlowej (detalicznej i hurtowej) oraz realizowania podstawowych funkcji firmy handlowej. Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia pracy na średnich szczeblach zarządzania
w przedsiębiorstwach handlowych o różnych formach własności oraz do zorganizowania
i uruchomienia działalności własnej firmy handlowej.


TECHNIK LOGISTYKI         
Logistyka to jedna z najprężniej rozwijających się dziedzin gospodarki dotycząca szeroko rozumianego transportu lądowego, lotniczego i wodnego oraz zarządzania przepływem materiałów. Oprócz ogólnej orientacji w zasadach funkcjonowania gospodarki i firmy, uczniowie naszej szkoły nabywają umiejętności posługiwania się aktami prawnymi
z zakresu prawa przewozowego, zarządzania zapasami, przygotowania zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwie, dobierania środków transportu, realizowania łańcucha dostaw tradycyjnie i systemem elektronicznym, przeprowadzania negocjacji
z klientem, sporządzania ofert cenowych na usługi logistyczne, stosowania narzędzi statystycznych.


TECHNIK EKONOMISTA

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań w warunkach gospodarki rynkowej.
Do podstawowych zadań zawodowych realizowanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością
i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych, jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista z jednej strony zapewnia osiągnięcie kwalifikacji właściwych dla tego zawodu, z drugiej oznacza wyposażenie absolwenta
w taki zakres wiedzy i umiejętności o charakterze ogólnokształcącym
i ogólnoekonomicznym, który pozwoli na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji. Umiejętności te przygotowują absolwenta nie tylko do wykonywania typowych dla tego zawodu zadań, lecz także do podjęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Wiedzę ekonomiczną posiadają nie tylko księgowi, kadrowi, menadżerowie, prawnicy, nawet lekarz prowadzący prywatną praktykę musi znać podstawy ekonomii,
aby np. wybrać właściwą formę opodatkowania dla swojej działalności.

Księgowi, doradcy finansowi i maklerzy będą coraz intensywniej poszukiwani przez pracodawców. Potwierdzają to badania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
i Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Analizy rynku pracy dowodzą,
że zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny będzie stale rosło wraz z rozwojem firm.


TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich
w postaci mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych. Zadania zawodowe technika budownictwa to m.in. analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych, wykonywanie rysunków budowlanych, określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania, wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych, kierowanie pracą brygady roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac.


TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

Celem kształcenia w tym kierunku jest przygotowanie kompetentnego pracownika
w zakresie planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych, projektowania
i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania.

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szeroko profilowanym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia.


W procesie kształcenia uczniowie nabywają umiejętności:

 

 • gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do cyfrowego opracowania publikacji,
 • projektowania procesów wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym z zachowaniem zasad prawa autorskiego,
 • posługiwania się terminologią zawodową,
 • organizowania i nadzorowania procesów technologicznych,
 • stosowania technik komputerowych w realizacji zadań zawodowych,
 • wykorzystywania dostępnych technologii drukowania w procesie wytwarzania produktów poligraficznych.


Absolwenci kierunku technik cyfrowych procesów graficznych mogą być zatrudniani:

 

 • w studiach reklamy,
 • w studiach grafiki,
 • w studiach fotografii cyfrowej,
 • w obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią,
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce.


Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, postaw na zawód z przyszłością.

FOTOTECHNIK

To zawód, który łączy umiejętności techniczne i wrażliwość na estetykę. Fototechnik pracę wykonuje w atelier fotograficznym, laboratorium lub w plenerze. Nauka zawodu odbywa się na przedmiotach teoretycznych, na zajęciach praktycznych i na praktykach zawodowych. Fototechnik wykonuje: zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo - prasowe, dokumentacyjne, fotokopie pism i dokumentów, zajmuje się obróbką zdjęć. Dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej
w laboratoriach fotograficznych - usługowych, profesjonalnych, przemysłowych.


Możliwości zatrudnienia:

           

 • laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe,
 • przemysł fotooptyczny i optyczny,
 • wydawnictwa i drukarnie,
 • przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny,
 • telewizja i wytwórnie filmowe.


Fototechnicy znajdują również zatrudnienie w innych sferach działalności człowieka:
w laboratoriach naukowo - badawczych, kryminalistycznych, medycznych, archeologicznych, geologicznych, w ośrodkach historycznych, archiwach, muzeach,
w agencjach fotograficznych i reklamowych.

Technik mechanikAbsolwenci średnich szkół zawodowych legitymujący się dyplomem technika mechanika stanowią najliczniejszą grupę zawodową. Są zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy wspomagają pracę inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych. Zakres zadań zawodowych technika mechanika jest więc bardzo obszerny i zróżnicowany.


TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
To zawód kształcący specjalistów z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych. Pojazdów, które są naszpikowane elektroniką
i nowoczesnymi technologiami. Technikum pojazdów samochodowych, dzięki nowemu programowi nauczania, nadąża za postępem technicznym w tym zakresie i pozwala na wykształcenie fachowców poszukiwanych przez pracodawców. Absolwent ma szansę zatrudnienia w salonach obsługi i sprzedaży samochodów, zakładach produkcyjnych
i naprawczych pojazdów samochodowych, stacjach kontroli pojazdów, przedsiębiorstwach transportu samochodowego, instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami, przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnymi, przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Po spełnieniu wymagań określonych w „Prawie o Ruchu Drogowym” może uzyskać dodatkowe uprawnienia: diagnosty w Stacji Kontroli Pojazdów lub instruktora nauki jazdy. Technik pojazdów samochodowych jest zawodem przyszłościowym, ponieważ „motoryzacji nie da się zatrzymać”.


TECHNIK MECHATRONIK

Technik mechatronik projektuje i wytwarza części i zespoły maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem technik komputerowych. Wykorzystuje w swojej pracy nowoczesne techniki sterowania maszynami i urządzeniami łączące w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę. Pozyskuje, ocenia i tworzy dokumentację techniczną do urządzeń i układów mechatronicznych. Dobiera elementy, podzespoły, zespoły, moduły, wskaźniki i połączenia do urządzeń i systemów mechatronicznych. Przygotowuje elementy, wskaźniki, podzespoły i zespoły do montażu, nastawia ich parametry i nadzoruje ich montaż oraz demontaż. Projektuje i opracowuje procesy technologiczne produkcji części urządzeń i układów mechatronicznych.
Mechatronika uczy, jak urządzenia mechaniczne zastąpić inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. W dobie rozwoju techniki, specjaliści tej dziedziny są często poszukiwani na rynku pracy.


 

TECHNIK MECHANIK

TECHNIK MECHANIK - jest zawodem o bardzo długiej historii i szerokim zapotrzebowaniu na rynku pracy. Zawód ten obejmuje swym zasięgiem takie zagadnienia jak: projektowanie, konstruowanie, budowa, eksploatacja i naprawa maszyn, urządzeń i mechanizmów. Zakres prac jakie może wykonywać absolwent technikum w zawodzie mechanika jest więc olbrzymi. Stąd istnieje potrzeba specjalizacji szczególnie w takim właśnie zawodzie.
W ostatnich latach w przemyśle pojawiło się wiele nowoczesnych technologii, w wyniku czego zmieniła się charakterystyka zawodowa technika mechanika i pojawiło sie wiele nowych specjalizacji w tym zawodzie. Szybki rozwój technik komputerowych sprawił,
że zmieniły się przede wszystkim metody projektowania i sposoby obróbki materiałów. Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną,
w szczególności dotyczy to operatorów maszyn sterowanych numerycznie.


TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH
Absolwenci technikum urządzeń sanitarnych mogą organizować roboty montażowe, prowadzić dokumentację w zakresie instalacji sanitarnych, opracowywać kosztorysy robót instalacyjnych itp. Mają w przyszłości możliwość uzyskania uprawnień umożliwiających wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w branży instalacyjnej. Mogą podjąć pracę w zakładach wodociągów i kanalizacji, jednostkach administrujących spółdzielnie mieszkaniowe, firmach wykonawczych branży instalacyjno - budowlanej, biurach projektowych, składach i hurtowniach materiałów budowlanych, jednostkach samorządowych.
W wyniku realizacji kształcenia w zawodzie absolwent nabiera umiejętności:
Absolwenci technikum urządzeń sanitarnych mogą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Najczęściej wybierane są uczelnie techniczne, m.in. wydziały inżynierii środowiska, budownictwa oraz inne pokrewne kierunki kształcenia politechnicznego.


SZKOŁY ZAWODOWE
Nauka trwa 2 lub 3 lata - zdobywasz ogólną wiedzę oraz praktykę zawodową Naukę zawodu w praktyce można odbywać podczas warsztatów szkolnych i w firmach. Uzyskujesz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, tak jak w technikach możesz otrzymać Suplement EUROPASS.


Mechanik Pojazdów Samochodowych
Piekarz
Pracownik Pomocniczy Obsługi Hotelowej
Sprzedawca
Kucharz Małej Gastronomii
Operator Obrabiarek Skrawających


LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Liceum ogólnokształcące sportowe to szkoła o trzyletnim okresie nauczania na podbudowie gimnazjum. Jej ukończenie umożliwia, po zdaniu egzaminu maturalnego, uzyskanie świadectwa dojrzałości. Absolwenci liceum ogólnokształcącego sportowego mogą kontynuować naukę  w szkołach policealnych lub na studiach wyższych.


KLASA O PROFILU SPORTOWYM

 • rozszerzony program z przedmiotów: język polski, język angielski, biologia;
 • 6 godzin dodatkowych specjalistycznych zajęć sportowych w ramach wybranej dyscypliny (piłka nożna lub piłka siatkowa)KLASY MUNDUROWE:


KLASA O PROFILU POLICYJNO-WOJSKOWYM

 • rozszerzony  program z przedmiotów: historia, WOS, język angielski;
 • przedmioty w profilu: wiedza ogólnopolicyjna, wiedza ogólnowojskowa, zajęcia sprawnościowe


KLASA O PROFILU POŻARNICZO-POLICYJNYM

 • rozszerzony program z przedmiotów: historia, WOS, informatyka;
 • przedmioty w profilu: wiedza ogólnopożarnicza, wiedza ogólnopolicyjna, zajęcia sprawnościowe


 • kształcenie w profilach: policyjno-wojskowym i pożarniczo-policyjnym stwarza uczniom możliwość poznania specyfiki pracy w formacjach takich jak: policja, wojsko, straż pożarna,
 • w ramach zajęć z przedmiotów profilowanych uczniowie korzystają ze współpracy szkoły z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, Komendą Powiatową Policji w Ropczycach oraz 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich,
 • uczniowie zaznajamiają się teoretycznie i praktycznie ze sprzętem, jakim dysponują służby porządkowe w naszym kraju, dowiadują się, jak postępować w sytuacjach kryzysowych oraz poznają zasady obowiązującego w Polsce prawa,
 • w trakcie zajęć uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne z zakresu musztry, strzelania i pierwszej pomocy, a także uczestniczą w zajęciach terenowych oraz wyjazdach edukacyjnych na strzelnicę, do jednostek wojskowych, policji, straży,
 • absolwenci klas mundurowych są:
   • przygotowani do pracy: w policji, wojsku i straży pożarnej,
   • przygotowani do egzaminów na uczelnie resortowe (głównie ze sprawności fizycznej),
   • wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia studiów na uczelniach wojskowych i cywilnych


  Rynek pracy w perspektywie – nowe zawody 

 
 

W rozważaniach długoterminowych (w perspektywie 5-10 lat) istotną rolę w zmianach na rynku pracy odgrywają procesy społeczne, ekonomiczne i technologiczne.


Najważniejsze to:

Rozwój cyberprzestrzeni.

Najwięcej nowych zawodów, a tym samym miejsc pracy, tworzą branże szybko rozwijające się, związane z komunikowaniem się, informatyką i telekomunikacją. Wśród zawodów przyszłości wskazuje się w tych branżach specjalistów sieciowych, teleinformatyków, mechatroników, zawody internetowe (webmaster, traffic manager), związane z wyszukiwaniem i przetwarzaniem informacji (specjalista ds. klasyfikowania
i indeksowania informacji, audytor wiarygodności informacji).


Procesy demograficzne związane głównie ze starzeniem się społeczeństwa

Ochrona zdrowia i opieka społeczna – rozwój medycyny, nowe techniki i metody leczenia oraz propagowanie zdrowego stylu życia - generują popyt na specjalistów w tym zakresie. Ponadto słaba kondycja zdrowotna i emocjonalna oraz starzejące się społeczeństwo wymagają  coraz większej ilości usług związanych z opieką emocjonalną, rehabilitacyjną, pielęgnacyjną, odnową biologiczną, a także nowych specjalistów,
np. terapeutów oddechowych. Dla wielu osób zawodową szansą może być opieka nad osobami starszymi i chorymi. Wprost pokazują to prognozy demograficzne.  Za około 15 lat pokolenie wyżu demograficznego wkroczy w wiek emerytalny. Tak więc znacznie przybędzie osób potrzebujących opieki zdrowotnej
i opieki domowej. Ponadto będzie w dalszym ciągu rozwijała się prywatna służba zdrowia, która daje możliwość zatrudnienia dla wielu osób o tej specjalizacji. Także kraje UE, w których już dziś brakuje fachowej siły roboczej w tej dziedzinie, dają możliwość zatrudnienia w pielęgniarstwie.


Rozwój infrastruktury    

 • Rośnie zapotrzebowanie na usługi transportowe towarów oraz dla ludności, wynikające
 • z globalizacji. W związku z tym poszukiwani będą logistycy. Ich zadanie to sprawne planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu surowców oraz ludzi.
 • Elektroniczna bankowość i handel to następna grupa kierunków, które będą procentowały łatwiejszym zaistnieniem na rynku pracy.
 • Rozwój infrastruktury powoduje degradację środowiska, wzrost ilości odpadów oraz nadmierną eksploatację zasobów naturalnych. Na tle tej sytuacji ważne będą wszelkie zawody związane z produkcją urządzeń służących zmniejszaniu emisji zanieczyszczeń, oczyszczalni itp. Dużą przyszłość przed sobą mają także zawody związane
 • z poszukiwaniem i eksploatacją zastępczych źródeł energii. .
 • Coraz więcej osób dostrzega potrzebę dbania o naszą planetę, gdyż jest to inwestycja
 • w przyszłość. Potrzebni są więc specjaliści i doradcy nie tylko od spraw i problemów globalnych, ale również od zagadnień na mniejszą skalę dotykających naszych codziennych wyborów i decyzji.


Zmiany w sposobie życia,  świadomości społecznej, kult piękna   

Coraz bardziej popularne stają się zawody związane z organizowaniem czasu wolnego, zapewnianiem rozrywki, dbałością o wygląd. Zmiana stylu życia coraz bogatszego społeczeństwa wymusi za kilka /kilkanaście/ lat popyt na usługi dietetyków, pracowników gastronomii, pracowników hoteli i biur podróży, doradców inwestycyjnych i agentów ubezpieczeniowych, a także – jak wskazują prognozy – pomocy domowych. Ponadto na zawody masażystów i trenerów fitness. Będą mieli co robić kreatywni kulturoznawcy, menadżerowie kultury, radiowcy, redaktorzy, artyści, pomysłodawcy ciekawych
i nietuzinkowych programów telewizji interaktywnej, teleturniejów, reality-show. Szansę na znalezienie pracy będą mieli także doradcy finansowi, inwestycyjni, ubezpieczeniowi, pracownicy centrów obsługi klienta, elektronicznych centrów zarządzania, osoby zajmujące się sprzedażą produktów przez Internet.


SŁOWNIK ZAWODÓW PRZYSZŁOŚCI


Mechatronik, czyli skrzyżowanie kilku zawodów: mechanika, elektronika i informatyka. Mechatronika znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie pojawia się skomplikowana aparatura, np. medyczna, obrabiarki sterowane numerycznie.


Logistyk – osoba odpowiedzialna za organizację i realizację przepływu dóbr, od źródeł pozyskania surowców, aż do końcowego odbiorcy produktu. Ważne przy tym jest zachowanie odpowiedniej ilości, jakości, terminów, przy najniższych kosztach. Poza transportem do zadań logistyka należy planowanie systemów dystrybucji towarów
i komunikacji z rynkiem.


Handlowiec on-line. Coraz więcej osób dostrzega przewagę internetowych sklepów nad tradycyjnym sposobem robienia zakupów. Jest szybciej, wygodniej, a często i taniej. Dlatego też powstaje coraz więcej sklepów internetowych. Jednak by odnieść sukces
w tym sektorze, należy znać się nie tylko na handlu, ale również na technikach komputerowych i internetowych. To, co sprawdza się w tradycyjnych sklepach, nie zawsze można z powodzeniem zastosować w przypadku sklepów internetowych. Strona sklepu powinna być przede wszystkim atrakcyjna wizualnie, musi posiadać gotowe formularze zamówień itp. Handlowiec on-line zajmuje się właśnie zarządzaniem stroną sklepu
i dbaniem o to, by klienci mogli sprawnie i szybko korzystać z jego oferty.


Animator czasu wolnego. Coraz bardziej zapracowani, nie mamy zbyt dużo czasu wolnego. Jednak jeżeli już uda się nam wygospodarować trochę czasu dla siebie,
to chcemy to w pełni wykorzystać. Nie zawsze jednak mamy wystarczająco dużo pomysłów i informacji, aby optymalnie zaplanować czas wolny. Animator czasu wolnego jest w stanie zorganizować czas zgodnie z naszymi preferencjami i dostępnymi środkami. W tym zawodzie liczą się cechy przywódcze oraz umiejętność pracy w grupie.


Specjaliści finansowi:


* Analityk finansowy - wykonuje czynności związane z badaniem danych finansowych pochodzących z różnych źródeł. Opracowuje prognozy przyszłościowe na podstawie znajomości rynku i faktów. Analityk musi znać aktualne informacje o sytuacji gospodarczej kraju, zagadnienia dotyczące zasad prowadzenia działalności gospodarczej, rachunkowości, analizy ekonomicznej i funkcjonowania rynku pieniężnego. Osoba chcąca wykonywać taki zawód, musi ukończyć szkołę średnią
z odpowiednim profilem lub szkołę wyższą o kierunku ekonomicznym.


* Doradca inwestycyjny - odpłatnie udziela rad i informacji w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Przeprowadza analizy finansowe związane z rynkiem kapitałowym. Wykonuje czynności związane z udzielaniem pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia określonych papierów wartościowych lub powstrzymuje się od zawarcia transakcji. Doradców inwestycyjnych zatrudniają domy maklerskie, banki i instytucje mające związek z gospodarką. Do wykonywania tego zawodu potrzebna jest wiedza
z zakresu rachunkowości, matematyki, statystyki.


Hotelarze


* Organizator usług hotelarskich - analizuje rynek pod względem popytu, zapewnia najlepszej jakości usługi hotelarskie, organizuje konferencje i kongresy, sprzedaje usługi turystyczne. Aby pracować w tym zawodzie, należy posiadać wiedzę z zakresu historii, geografii, języka polskiego, znać języki obce, być komunikatywnym. Najlepiej też jest ukończyć kierunek turystyczny w studium bądź na uczelni wyższej. Ktoś, kto mieszka na wsi, powinien zainteresować się hotelarstwem, bo agroturystyka będzie coraz powszechniejsza.


* Organizatorzy czasu wolnego - znajdą pracę w obiektach rozrywkowo - rekreacyjnych. Zajmować się będą organizowaniem wolnego czasu wszystkim tym, którzy chcą go wykorzystać, a nie wiedzą w jaki sposób.* Organizatorzy podróży - zajmować się będą ekonomiczną stroną wyjazdów, mając na uwadze zwiększenie zysków firm.


* Menedżer kultury - pośrednik pomiędzy artystami, a wielkim biznesem. Orientuje się
w problematyce rynku, zna możliwości inwestycyjne firm, odpowiednich ludzi. Menedżer zyskuje sponsorów, dzięki czemu powstają produkcje filmowe, imprezy kulturalne.


Wskazówki na przyszłość


Niezależnie od wyboru ścieżki kariery zawodowej, na rynku pracy liczą się tzw. kluczowe kompetencje. Należą do nich: znajomość języków obcych, umiejętność pracy w zespole, orientacja na klienta. Rynek pracy poszukuje osób umiejących szybko odnaleźć się
w zmieniających się warunkach, dlatego ważna jest kreatywność, przedsiębiorczość oraz chęć ciągłej nauki i rozwoju umiejętności. Szkoła ponadgimnazjalna powinna przygotowywać w zakresie wykształcenia młodzieży na potrzeby rynku pracy. Absolwenci powinni mieć wiedzę, poszukiwane umiejętności, powinni umieć rozmawiać
z pracodawcą, sporządzić profesjonalne dokumenty aplikacyjne, zaplanować swoją przyszłość. Absolwent szukający pracy musi być mobilny, kreatywny i elastyczny.
Jak pokazują najnowsze badania, u podstaw niepowodzeń na rynku pracy leżą: słaba motywacja , brak zdolności przywódczych, mała inteligencja emocjonalna i cechy osobowościowe nie pasujące do wykonywanego stanowiska.


Zawody łączące się z nauczanymi przedmiotami

 

 • historia - archeolog, historyk, historyk sztuki, antykwariusz, dziennikarz, konserwator budynków, przewodnik turystyczny,
 • wychowanie fizyczne - sędzia sportowy, nauczyciel wf-u , trener, specjalista odnowy biologicznej, specjalista rehabilitacji,
 • biologia - mikrobiolog, genetyk, dietetyk,
 • chemia - technik chemik, technik ochrony środowiska, laborant chemiczny,
 • geografia - geolog, kartograf, hydrolog, meteorolog, pilot wycieczek, menedżer turystyki, hotelarz, ekonomista,
 • fizyka - energetyk jądrowy, technik elektronik, fototechnik, optyk, inżynier fizyki,
 • plastyka, muzyka - kulturoznawca, artysta plastyk (techniki graficzne, konserwatorskie, animator kultury).


 

Bursa szkolna


Jeżeli wybierzesz naukę w Zespole Szkół im ks. dra J. Zwierza  w Ropczycach, możesz zamieszkać w nowo otwartej i bardzo dobrze przygotowanej Bursie Międzyszkolnej, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Bursa zapewnia 53 komfortowo wyposażone miejsca dla młodzieży  w pokojach 1, 2, 3, lub 4 osobowych.
Jest wyposażona w nowoczesną stołówkę, swietlicę z wysokiej jakości sprzętem audiowizualnym, sprzęt rekreacyjny. Młodzież może korzystać z pokoju nauki cichej
i w której znajduje się tablica typu Flipchart. Stołówka zapewnia korzystającym z bursy całodzienne wyżywienie.

Miesięczna opłata z pobyt w Bursie Międzyszkolnej to tylko 60 złWYPOWIEDZI ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH


1.    Imię i Nazwisko
Urszula Sitarz


2.    Czym się obecnie zajmujesz?
Pracuję w międzynarodowej firmie LKW Walter w Wiedniu na stanowisku International Transport Manager.


3.    Jak wspominasz lata spędzone w Zespole Szkół w Ropczycach?
Wspominam ten czas bardzo miło.


4.    Dlaczego wybrałaś Zespół Szkół w Ropczycach?
Zespół Szkół w Ropczycach wybrałam przede wszystkim ze względu na korzystną lokalizację, jak również szkoła oferowała kierunki profilowane, które uważam za bardzo praktyczne i ciekawe.  Ja zdecydowałam się na profil ekonomiczno – administracyjny. Profil ten kontynuowałam później na uniwersytecie,  a obecna praca również związana jest z tym kierunkiem.


5.    Kto doradzał Ci przy wyborze szkoły?
Była to moja własna decyzja.


6.    Gdzie kontynuowałaś naukę po maturze?
Po maturze najpierw uczęszczałam do Merton College w Londynie, gdzie chodziłam na kurs języka angielskiego i otrzymałam dyplom Cambridge ESOL Certificate.
Dnia 25.10.2006 zdałam egzamin językowy DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang), który umożliwił mi studiowanie na niemieckiej uczelni. Wówczas też rozpoczęłam studia o kierunku międzynarodowa ekonomia (IBWL) na Europa-Universität Viadrina we Frankfurcie. Uczelnię ukończyłam dyplomem w październiku 2010 r.
W międzyczasie, w ramach programu Erasmus-Lifelong Learning Programme, odbyłam semestr zagraniczny na Universidad Pompeu Fabra w Barcelonie, gdzie uczęszczałam na zajęcia z ekonomii i prawa,  jak również na kurs hiszpańskiego.


7.    Jakie umiejętności i wiedza zdobyte w szkole średniej przydały Ci się w pracy zawodowej?
Przede wszystkim, aby studiować i pracować za granicą, potrzebne są umiejętności językowe.  Niestety, w czasach licealnych sama nie miałam możliwości opłacić drogich kursów językowych. Jednak za namową i z pomocą nauczycielek języka niemieckiego
z Zespołu Szkół, złożyłam wniosek o indywidualny tok nauczania języka niemieckiego. Dyrekcja szkoły uznała mój wniosek, dzięki czemu miałam cotygodniowe, indywidualne lekcje języka niemieckiego. Umożliwiło mi to bardzo dobrze zdać maturę rozszerzoną
z języka niemieckiego, jak również dostać się na niemiecką, renomowaną uczelnię.
A to otworzyło mi drzwi do pracy w międzynarodowej firmie, w której obecnie pracuję. Poza tym, ponieważ zdecydowałam się na kierunek ekonomiczno-administracyjny, niektóre zajęcia z profilu okazały się bardzo przydatne zarówno podczas studiów, jak również obecnie w pracy.


8.    Gdybyś jeszcze raz mógł/mogła wybierać szkołę średnią, czy byłaby to ta sama szkoła?
Zdecydowanie tak.


9.    Czy uważasz, że nauka w Zespole Szkół im. Ks. dra Zwierza dobrze przygotowała Cię do wybranych przez Ciebie studiów?
Przede wszystkim dzięki wysokiemu poziomowi języka niemieckiego, który zapewnił mi Zespół Szkół, byłam w stanie studiować po niemiecku i ukończyć tę uczelnię dyplomem. Niemiecki system studiowania na uniwersytetach jest bardzo surowy, ponieważ po 3 niezdanych podejściach do egzaminu zostaje się automatycznie usuniętym z listy studentów i nie można już kontynuować danego kierunku na żadnym innym uniwersytecie w Niemczech. Dlatego presja jest bardzo duża. Ogromna część studentów odpada już po pierwszym semestrze. Zaczynając studia na tej uczelni, miałam wiele obaw,  jednak z czasem okazało się, że radzę sobie tak samo dobrze, jak niemieccy studenci, a w niektórych  przedmiotach mogłam wykazać się nawet większą wiedzą, niż pozostali (np. Prawo i postępowanie administracyjne, którego podstawy miałam już
w liceum).


10.     Jakiej rady udzieliłabyś  obecnym gimnazjalistom odnośnie wyboru szkoły?
Uważam, ze gimnazjaliści już wcześniej powinni pomyśleć o profilu przyszłego liceum
i go wytrwale kontynuować. Najlepiej wybrać kierunek, który nam się podoba, dziedziny,
w  których najlepiej się czujemy. Wtedy szkoła będzie sprawiać przyjemność,
a w przyszłości, już w karierze zawodowej, ta nauka naprawdę może okazać się bardzo przydatna i doceniona przez przyszłych pracodawców. Dlatego wszystkim gimnazjalistom życzę mądrego wyboru szkoły oraz profilu dla siebie, a ja z całą odpowiedzialnością polecam Zespół Szkół w Ropczycach.1.    Imię i Nazwisko
Maria Gątarska


2.    Czym się obecnie zajmujesz?
Obecnie studiuję dziennie Zarządzanie oraz Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej.


3.    Jak wspominasz lata spędzone w  Zespole Szkół  w Ropczycach?
Lata spędzone w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach wspominam bardzo miło. Nauczyciele starali się przekazać nam obszerną wiedzę w przystępny sposób, co skutkowało oczywiście zdawalnością matury i egzaminów zawodowych na odpowiednim poziomie. Szczególnie dobrze pamiętam nauczycieli, którzy tak bardzo wierzyli w moje możliwości, zachęcali do pracy, byli pomocni w każdej sytuacji. Mam tu na myśli Panią Aldonę Majewską - Dudek, nauczycielkę rachunkowości, Panią Annę Surowiec - niesamowitą polonistkę, wychowawcę Pana Adama Nowaka - niezwykłego, wręcz renesansowego człowieka. Nie sposób wymienić wszystkich… Ponadto moja klasa także była dość ciekawa. Uczęszczały do niej osoby z przeróżną osobowością, co powodowało niekiedy powstawanie sytuacji niestandardowych, niekonwencjonalnych.


4.     Dlaczego wybrałeś/wybrałaś Zespół Szkół w Ropczycach?
W Zespole Szkół uczęszczałam do Technikum Ekonomicznego, ponieważ odkąd pamiętam, zawsze myślałam o zawodzie księgowego… a technikum ekonomiczne było w tym przypadku drogą do osiągnięcia tego celu. Wybór Zespołu Szkół w Ropczycach nie był jednak przypadkowy. Do szkoły tej uczęszczała moja siostra, dlatego wiedziałam, czego mogę się mniej więcej spodziewać i oczywiście stwierdziłam, że warto podjąć  naukę w tej właśnie szkole.  


5.    Kto doradzał Ci przy wyborze szkoły?
Wybór szkoły w dużym stopniu uzależniony był od tego, czy szkoła w swojej ofercie zawierała kierunek kształcenia, który mnie interesował. Ponadto zasięgnęłam kilku niezależnych decyzji od koleżanek i kolegów, jednakże ostateczny wybór szkoły zależał tak naprawdę ode mnie. Rodzice, znając moje plany na przyszłość, nie mieli oczywiście nic przeciwko mojemu wyborowi, dlatego też rozpoczęłam naukę w Zespole Szkół
w Ropczycach.


6.    Gdzie kontynuowałeś/kontynuowałaś naukę po maturze?
Po maturze, jak już wcześniej wspominałam, rozpoczęłam naukę na kierunku Zarządzanie Politechniki Rzeszowskiej. Obecnie jestem studentką III roku, jak również
I roku kierunku Finanse i Rachunkowość.


7.    Jakie umiejętności i wiedza zdobyte w szkole średniej przydały Ci się w pracy zawodowej?
Nie podjęłam jeszcze pracy zawodowej, jednakże odbywałam praktykę, zarówno w szkole średniej, jak i na studiach. Podczas obydwu wykorzystywałam w znacznej części wiedzę, którą nabyłam w technikum. Przydała się umiejętność obsługi programów księgowych, jak również wiedza merytoryczna, bez posiadania której niemożliwe staje się odbywanie praktyk czy praca w dziale księgowości.


8.    Gdybyś jeszcze raz mógł/mogła wybierać szkołę średnią, czy byłaby to ta sama szkoła?
Oczywiście, że tak! Nie wyobrażam sobie innej szkoły! Zespół Szkół to dla mnie miejsce szczególne, miejsce, w którym tak naprawdę poznałam wielu życzliwych nauczycieli, kolegów, a także „zaraziłam się rachunkowością na dobre”.


9.    Czy uważasz, że nauka w Zespole Szkół im ks. dra Zwierza dobrze przygotowała Cię do wybranych przez Ciebie studiów?
Wybierając kierunek studiów, w dużej mierze kierowałam się tym, aby w dalszym ciągu rozwijać wiedzę nabytą  w „ekonomiku”. Okazało się jednak, że początkowo wiele informacji powielało się, co oczywiście było dla mnie jak najbardziej korzystne. Uważam, że technikum ekonomiczne pozwala przygotować bardzo solidne podstawy do dalszej nauki na studiach, dlatego też polecałabym taką formę szkoły wszystkim, którzy zainteresowani są finansami, rachunkowością czy ekonomią.
10.    Jakiej rady udzieliłbyś/udzieliłabyś  obecnym gimnazjalistom odnośnie wyboru szkoły?
Najważniejszą radą jest to, by kierować się tym, co naprawdę chcemy robić
w przyszłości i robić wszystko w tym kierunku, aby cel ten osiągnąć. Tylko wtedy nie zmarnujemy czasu, który jest nam dany na czerpanie wiedzy.


1.    Imię i nazwisko
Piotr Andreasik (opcjonalnie: 23 lata, mieszkaniec Ropczyc)


2.    Czym się obecnie zajmujesz?
Jeśli chodzi o sferę zawodową, obecnie pracuję w dwóch firmach, w których pełnię dość zróżnicowane stanowiska. Niedawno przyjąłem ofertę pracy od firmy Mix Filters Sp. z o.o., pracuję na stanowisku specjalisty ds. marketingu i handlu. Firma ta zajmuje się ogólnopolską i międzynarodową dystrybucją filtrów do wszelkich urządzeń i pojazdów mechanicznych. Moim głównym zadaniem jest inicjowanie kontaktów biznesowych,
tzw. B2B. Jest to dla mnie duże wyzwanie, którego z dużą satysfakcją się podjąłem. Pomogły mi duże kompetencje interpersonalne i informacyjne uzyskane w pierwszej kolejności
w szkole średniej, później rozwijane i utrwalane w okresie studiów. Druga firma, która dopiero zaczyna powstawać na rynku telekomunikacyjnym, zaprosiła mnie do zdalnej współpracy na stanowisku konsultanta ds. komunikacji internetowej. Rozwój zawodowy jest dla mnie ważny, niemniej jednak aktywnie działam w organizacjach młodzieżowych
i rządowych. Od kwietnia 2009r. jestem członkiem warszawskiego Ruchu Młodego Pokolenia – Pokolenie ’89, jako reprezentant organizacji na terenie woj. podkarpackiego. Przynależność do tejże organizacji miała miejsce po tym, jak dostałem zaproszenie
z Kancelarii Prezydenta RP do udziału w obchodach rocznicy obrad Okrągłego Stołu – niesamowite przeżycie. Dodam, iż organizacja ta zajmuje się wyrównywaniem szans dla młodzieży, ułatwiając jej pomyślny start w życiu zawodowym (zwalczając nepotyzm).
Po ukończeniu szkoły średniej, na studiach, miałem dużo energii do aktywnego działania na rynku – pracowałem jako dziennikarz radiowy w Polskim Radiu Rzeszów S.A., specjalista ds. reklamy i public relations, opiekun marki, specjalista ds. projektów
w jednej z rzeszowskich agencji komunikacji marketingowej - ciągle podejmując nowe, ambitne wyzwania. Pewne jest to, że spore zainteresowanie do aktywnego działania na rynku wynikło z ciekawych, a co najważniejsze przydatnych przedmiotów kierunkowych już
w szkole średniej.


3.    Jak wspominasz lata spędzone w Zespole Szkół w Ropczycach?
Nie ukrywam, że mam duży sentyment do tejże szkoły. Z wielką przyjemnością chciałbym się spotkać z moją klasą chociaż na kilku lekcjach, w szkolnych ławkach, tak jak dawniej. Uważam, że lata spędzone w szkole średniej to wspaniałe chwile, które głęboko zapadają w pamięć. Trzy lata, które spędziłem w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza pozwoliły mi na spełnianie młodzieńczych zainteresowań, gdyż miałem taką możliwość, której nie chciałem zaniedbać.


4.     Dlaczego wybrałeś/wybrałaś Zespół Szkół w Ropczycach?
Przede wszystkim ze względu na bogatą ofertę edukacyjną, nigdzie dotąd niespotykane kierunki kształcenia. Było to dla mnie bardzo ważne, gdyż pobliskie szkoły nie zapewniały tak innowacyjnych standardów kształcenia. Jako absolwent jestem przekonany, że Zespół Szkół w Ropczycach to szkoła na miarę XXI wieku, szkoła znająca potrzeby rynku pracy – dając swoim absolwentom dobry start do dalszej edukacji, jak również i do zawodu.


5.    Kto doradzał Ci przy wyborze szkoły?
Przyznam szczerze, że przy wyborze szkoły pomogli mi głównie koledzy. Wydaje mi się,
że każdy absolwent gimnazjum wnikliwie analizuje lokalne rynki edukacyjne przynajmniej
w taki sposób, kto z jego znajomych wybrał daną szkołę – i dlaczego. Chodzi o to, że dość często kontynuujemy (utrwalamy) gimnazjalne przyjaźnie jeszcze w szkole średniej, tworząc zgraną paczkę, łatwiej integrując się z innymi.


6.    Gdzie kontynuowałeś/kontynuowałaś naukę po maturze?
Obecnie jestem absolwentem studiów licencjackich Wyższej Szkoły Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie, ukończyłem kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna o specjalności reklama i PR. Obecnie (na studiach II stopnia) kształcę się w tej samej uczelni, na tym samym kierunku, ale już o innej specjalności: marketing interaktywny. Nie chcę zapeszać, ale po ukończeniu studiów magisterskich zamierzam rozpocząć dalszą edukację, ambitną, ściśle związaną z nauką.


7.    Jakie umiejętności i wiedza zdobyte w szkole średniej przydały Ci się w pracy zawodowej?
Doskonałe pytanie. Zacznę od wiedzy, gdyż to dzięki przedmiotom kierunkowym nabyłem praktycznej wiedzy na temat gromadzenia i selekcjonowania informacji. Nie spotkałem się z inną szkołą średnią, która kładzie tak duży nacisk na fachowe przygotowanie do dalszej ścieżki kształcenia, również zawodu. To ważne, że wśród obowiązkowych (typowych) przedmiotów pojawiają się i takie, które potrafią rozbudzić i rozwijać zainteresowania, które mają fundamentalne znaczenie w życiu zawodowym.


8.    Gdybyś jeszcze raz mógł/mogła wybierać szkołę średnią, czy byłaby to ta sama szkoła?
Zdecydowanie tak. W pierwszej kolejności ze względu na wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną, poprzez fachowo wyposażone klasopracownie, duże możliwości rozwoju
w kołach i organizacjach uczniowskich,
a skończywszy na przyjaznym nastawieniu grona pedagogicznego do każdego ucznia. To bardzo ważne, zwłaszcza dla uczniów klas pierwszych, którzy okazując zainteresowanie dla akcji organizowanych przez szkołę, mogą wiele zyskać - nie tylko szanse rozwoju, prestiż, ale także uznanie i szacunek wśród nauczycieli. Mimo tego, iż jestem absolwentem Zespołu Szkół już od czterech lat, mile wspominam wszystkie chwile spędzone w tejże szkole – nawiązałem wiele znajomości, które w życiu studenckim i zawodowym przynoszą wiele korzyści. Mogę zaryzykować stwierdzeniem, że wszystkie nawiązane znajomości ze szkoły średniej są najbardziej trwałe.


9.    Czy uważasz, że nauka w Zespole Szkół im ks. dra Zwierza dobrze przygotowała Cię do wybranych przez Ciebie studiów?
Tak, gdyż wybrany przeze mnie kierunek studiów pokrywał się ze specjalnością, jaką ukończyłem w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza. Szkoła średnia, do której uczęszczałem, pozwoliła mi na odkrywanie nowych pasji, zainteresowań, które ciągle realizuję, zwłaszcza na studiach.


10.    Jakiej rady udzieliłbyś/udzieliłabyś obecnym gimnazjalistom odnośnie wyboru szkoły?
Wszystkim absolwentom, zarówno tegorocznym, jak również i tym, którzy za rok będą wybierać szkołę średnią, radzę, wręcz namawiam do tego, aby zwracać uwagę na zróżnicowaną, bogatą ofertę edukacyjną szkół średnich. To ważne, że nowatorskie kierunki kształcenia idą w parze z zainteresowaniami młodzieży. Jako absolwent gimnazjum przeglądałem różne broszury, ulotki, analizowałem strony internetowe pobliskich szkół średnich, pytałem znajomych uczniów tychże szkół, czy są zadowoleni
z wyboru danej szkoły. Wszystkie pozytywne opinie uzyskałem od kolegów i koleżanek
z Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza. To pozwoliło mi podjąć decyzję, której nie żałuję.


Urszula Mita

Poprawiony: wtorek, 20 marca 2012 07:58
 

Reklama

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
 

Online

Naszą witrynę przegląda teraz 94 gości 

Pracownie w ZS