Dzis jest 28.02.2020, imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany
advert 1
advert 2
advert 3
Warunki przyjęcia PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 19 lutego 2013 00:00

Warunki przyjęcia do Zespołu Szkół


 1. Do klasy pierwszej Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza przyjmuje się kandydatów którzy:
  1. posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
  2. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami  w sprawie badań lekarskich kandydatów (dotyczy klas Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia)
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1.  wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty
  2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły oceny z:

      - języka polskiego,

      - matematyki

      - fizyki lub geografii (ocena korzystniejsza)

      - języka obcego nowożytnego (ocena korzystniejsza w przypadku nauki 2 języków)

  1. świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem,
  2. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły
  3.  w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej  - wyniki testu sprawności fizycznej.
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1.   wielodzietność rodziny kandydata;
  2.   niepełnosprawność kandydata;
  3.   niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4.   niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5.   niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6.   samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7.   objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.


Dokumenty składane przez kandydata:


 1. Wniosek o przyjęcie na formularzu opracowanym przez szkołę z podpisem rodziców (opiekunów) kandydata
 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu,
 4. fotografie podpisane na odwrocie,
 5. Ksero aktu urodzenia,
 6. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (kandydaci do Technikum i Szkoły Branżowej)
 7. orzeczenie o bardzo dobrym stan zdrowia i zdolności do uprawiania danego sportu wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej (kandydaci do klasy sportowej)

Kandydaci mogą dołączyć do wniosku o przyjęcie następujące dokumenty:


 • oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi,
 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka przez jedno z rodziców,
 • dokumenty potwierdzające objecie kandydata pieczą zastępczą,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
Poprawiony: poniedziałek, 25 marca 2019 08:26