Bezpieczeństwo uczniów Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 23 maja 2019 11:08

Działania realizowane w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza
w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.


 1. Szkoła jasno formułuje obowiązujące w niej normy, a nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby wpoić uczniom obowiązujące zasady życia społecznego
 2. Rodzice i uczniowie są  zapoznawani z dokumentami szkolnymi regulującymi kwestie praw i obowiązków ucznia oraz respektowania norm społecznych w szkole.
 3. Rodzice mają prawo do współdecydowania o sprawach szkoły i współtworzenia dokumentów regulujących jej życie i z tych praw korzystają.
 4. Uczniowie rozumieją̨ i potrafią określić normy społeczne, właściwe zachowania, znają konsekwencje nieprzestrzegania ustalonych zasad.
 1.  Pedagodzy szkolni przeprowadzają w miesiącu wrześniu dla klas pierwszych zajęcia wychowawcze na których przestawiają Szkolny System Interwencji, który jest zbiorem strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej demoralizacją.  Organizowane są również spotkania  z pracownikiem KPP na temat „Odpowiedzialność karna nieletnich”, dla rodziców natomiast organizowana jest pedagogizacja na temat „Zagrożenia czyhające na młodzież”.
 2. Młodzież ma możliwość skorzystania z pomocy higienistki szkolnej
 3. W szkole realizowany jest Program Profilaktyki i Program Wychowawczy uwzględniający problemy bezpieczeństwa psychicznego.
 4. Uczeń może korzystać z pomocy, wsparcia i opieki psychologiczno-pedagogicznej w PPP w Ropczycach.
 5. Uczniowie wiedzą, do kogo zwrócić się o pomoc w razie potrzeby.
 6. Pedagodzy służą pomocą  w trudnej sytuacji. Uczniowie w szkole mogą liczyć na pomoc i wsparcie pedagogiczne tj. rozmowy o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym.
 7. W ramach opieki pedagogicznej uczeń może uzyskać pomoc w rozwiązywaniu trudności na tle kontaktów rodzinnych, rówieśniczych i innych problemów wychowawczych. Pedagodzy szkolni udzielają też konsultacji rodzicom w przypadku problemów szkolnych i zdrowotnych dzieci.
 8. W celu zapewnienia bezpiecznej edukacji w szkole organizowane są liczne zajęcia dodatkowe o różnym charakterze – działają: szkolny teatr „Na Zakręcie”, SK Caritas, SK PCK, Zespół Pieśni i Tańca „Halicz”.
 9. Uczniowie w szkole mogą liczyć na pomoc w trudnej sytuacji materialnej (zapomogi losowe, jałmużna wielkopostna).
 10. Szkoła współpracuje z instytucjami pomocnymi w realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, np.: Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Ropczycach, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Ropczycach, Komendą Powiatową Policji w Ropczycach, Miejskimi i Gminnymi ośrodkami Pomocy Społecznej.
 11. Nauczyciele szybko reagują na nieprzestrzeganie lub naruszanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa, wyciągając konsekwencje zgodnie ze Statutem i Regulaminem Szkoły.
 12. W przypadku naruszenia norm społecznych i zasad bezpieczeństwa podejmowane są działania wychowawcze, które eliminują bądź zmniejszają zagrożenia oraz wzmacniają właściwe zachowania.
 13. Pozytywne i pożądane zachowania uczniów są dostrzegane, chwalone przez nauczycieli i nagradzane za najwyższą średnią ocen, wybitne osiągnięcia w sporcie, konkursach i olimpiadach, za działalność w wolontariacie (wycieczka dla najlepszych uczniów, najbardziej zaangażowanych, listy gratulacyjne dla rodziców, informacje na stronie internetowej szkoły).
 14. Szkoła podejmuje różnorodne, efektywne działania wychowawcze i profilaktyczne w celu eliminowania zagrożeń i wzmacniania właściwych zachowań.
 15. W tym celu realizujemy następujące  programy profilaktyczno – wychowawcze ,które zostały opracowane przez Zespól Promocji Zdrowia i Komisję Wychowania Fizycznego tj. „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, „Żyjmy dłużej , lepiej i ciekawiej”, „Stop Narkotykom – bezpieczne dorastanie”.
 16. W szkole podejmuje się działania kształtujące u uczniów umiejętność współpracy w zespole.
 17. Szkoła podejmuje wiele działań w celu integracji uczniów, np.: zajęcia integracyjne z psychologiem i pedagogiem, pracę w samorządzie uczniowskim, „otrzęsiny” i inne imprezy szkolne, wolontariat, imprezy klasowe, wycieczki integracyjne, zawody sportowe, wyjazdy na narty, akcje honorowego krwiodawstwa.
 18. Uczniowie angażują się w działania na rzecz kształtowania społecznie pożądanych postaw, np. poprzez pracę w samorządzie uczniowskim, udział w zawodach sportowych, konkursach oraz akcjach charytatywnych.

Pedagodzy szkolni:
Aneta Bochenek,
Agnieszka Rymut

Poprawiony: czwartek, 23 maja 2019 11:28